STAN PRAHA 11

Starostové a nezávislí Praha 11

Volební program jihoměstské koalice TOP 09 a STAN - Spojené síly pro Prahu 11

Chceme z Prahy 11 skutečné město

Jižní Město se jen pomalu mění z monofunkčního sídliště na skutečné město.

Podpoříme stávající i nové aktivity, jež přispějí k svébytnosti naší městské části a vytvoří z ní místo, kde se dobře žije.

 1.  ÚZEMNÍ ROZVOJ A PLÁNOVÁNÍ

V rámci připravovaného magistrátního Metropolitního plánu budeme nadále prosazovat ochranu stávající veřejné vybavenosti a zeleně a požadovat pravidla pro budoucí rozumný rozvoj naší městské části.

Chceme, aby se konečně i naše městská část zapojila do projektu Národní síť Zdravých měst ČR, což pomůže při dalším zapojování veřejnosti do rozhodovacích procesů, při strategickém řízení Prahy 11 a systematickém směřování k udržitelnému rozvoji.

Chceme co nejrychleji pokračovat v rozsáhlém programu obnovy jihoměstských vnitrobloků a parků.

 2.  ROZVOJ VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY 

Praha 11 si musí v následujících čtyřech letech stanovit za svoji prioritu navyšování počtu parkovacích míst. Ta lze získat zejména prostřednictvím výstavby nízkých parkovacích domů na stávajících pozemních parkovištích.

Vnímáme poptávku občanů po venkovním koupališti či bazénu, proto pro něj chceme najít vhodnou lokalitu a zajistit jeho financování a realizaci.

Chceme pokračovat v rekonstrukcích a zlepšování vybavení budov našich mateřských a základních škol i prostor školních pozemků.

Finanční spoluzodpovědnost za rozvoj města musí nést i developerské společnosti, ať již pomocí plánovacích smluv či prostřednictvím jiných mechanismů, které povedou k jejich zapojení do rozvoje městské infastruktury.

 3.  HOSPODÁRNÉ NAKLÁDÁNÍ S MAJETKEM A FINANCEMI

Budeme se chovat zodpovědně a efektivně.

Zachováme akciové společnosti Prahy 11, které mj. vedou k úspoře veřejných zdrojů v oblasti DPH.

Budeme hospodárně nakládat s finančními prostředky tak, abychom více investovali ve veřejném zájmu do majetku obce.

Nadále chceme udržet dobré vztahy s hl. m. Prahou a pokračovat v získávání potřebných financí na různé projekty, tak jak se to v posledních dvou letech dařilo (celkem cca 400 milionů Kč).

Budeme podporovat hlubší digitalizaci úřadu a celkově co nejvstřícnější služby vůči občanům.Nadále budeme prosazovat rozklikávací rozpočet.

Chceme pokračovat v projektu participativního rozpočtu, díky kterému mohli letos občané Prahy 11 poprvé sami rozhodovat o části financí naší městské části.

 4.  DOPRAVA

Praha 11 musí zůstat jednoznačným podporovatelem dostavby Pražského okruhu v trase 511 mezi dálnicí D1 a Štěrboholskou spojkou u Běchovic. Jiné realistické řešení, díky kterému by zmizelo 10 tisíc kamionů, které každý pracovní den zbytečně Jižním Městem projíždějí, neexistuje. Budeme ze všech sil blokovat jakékoliv pokusy dalších politických subjektů tuto připravenou trasu zpochybňovat či komplikovat různými „ale“.

Podporujeme do budoucna myšlenku spojení Prahy 11 a Spořilova tramvají.

 5.  ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Budeme chránit a kultivovat veřejný prostor, který v mnoha místech volá po lepší čistotě a pořádku. To samé budeme slušně, ale zároveň asertivně vyžadovat v případě pozemků ve vlastnictví soukromých majitelů a hl. m. Prahy.

Jihoměstská zeleň si zaslouží lepší péči. Chceme prosadit, aby za péči a rozvoj parků a dalších zelených ploch odpovídal parkový architekt či jiný podobný odborník.

Do projektů regenerace veřejného prostoru chceme zařadit nové vodní prvky. Taktéž chceme poskytnout větší podporu umění ve veřejném prostoru.

Chceme více dbát na osvětu a vzdělávání v oblasti ochrany životního prostředí, a to jak na školách, tak s cílem oslovit dospělou populaci.

 6.  SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ AKTIVITY

Podpoříme rozvoj sociálních služeb pro seniory, zdravotně postižené osoby, rodiny s dětmi či osoby ohrožené vyloučením.

Podpoříme co nejdelší setrvání seniorů v jejich vlastním bydlení. Zasadíme se o dostupnost potřebných služeb dle poptávky obyvatel. 

Budeme posilovat zejména terénní služby a podpůrné programy tak, aby klienti nemuseli odcházet do lůžkových zařízení.

Podpoříme rozvoj zdravotní péče (pohotovost, chybějící lékařské odbornosti, řešení přetíženosti některých pracovišť a zařízení).

Podpoříme mobilní hospicovou péči.

Budeme usilovat o rozptýlení sociálních bytů s cílem zabránit koncentraci sociálního napětí.

Podpoříme vznik senior a baby taxi, které rodičům s malými dětmi a seniorům pomohou s dostupností po Jižním Městě, např. při návštěvách lékařů.

 7.  SPORT A VOLNOČASOVÉ AKTIVITY

Sport si rozhodně zaslouží co největší možnou podporu. V minulých letech jsme nastavili zcela transparentní systém financování sportovních oddílů a klubů, který je potřeba udržet. Budeme realizovat Plán rozvoje sportu, který byl v letošním roce schválen.

V součinnosti s hl. m. Prahou chceme dokončit projekt plnohodnotného dětského dopravního hřiště na území naší městské části pro všechny naše mateřské a základní školy.

Budeme podporovat soukromé i radniční projekty veřejné vybavenosti v oblasti sportu a volného času, a to zejména:

- novou sportovní halu u ZŠ Campanus, jejíž výstavbu jsme započali letos v červenci,

- multifunkční sportovní areál v lokalitě Hájů,

- areál ledových sportů u ZŠ Ke Kateřinkám,                                                               

- alternativní sportoviště pro mladé typu skatepark, pumptrack či parkour,

- atletickou halu u Modré školy,

- cvičiště pro volný pohyb i výcvik psů.

 8.  ŠKOLSTVÍ

Jihoměstské školství nesmí trpět nedostatkem financí. Zajistíme, aby školy měly dostatek finančních prostředků, ať již z rozpočtu Prahy 11, tak z jiných zdrojů. Chceme nadále investovat do oprav budov škol a jejich přilehlých areálů, včetně pomoci školám se zlepšováním jejich vybavení.

Nadále zajistíme dostatek míst v našich mateřských a základních školách.

Budeme pokračovat v realizaci koncepce rozvoje jihoměstského školství, tzv. Místního akčního plánu vzdělávání.

 9.  KULTURA

Chceme udržet přinejmenším stávající úroveň podpory kultury na Praze 11, ať již prostřednictvím společnosti Kulturní Jižní Město, o. p. s., tak prostřednictvím dotací dalším provozovatelům kulturních akcí.

Podporujeme vybudování dalšího kulturního zařízení na Jižním Městě.

10.  BEZPEČNOST

Chceme zamezit, aby v objektu Sandra a hotel Opatov vzniklo nadměrné množství sociálních bytů, jsme pro víceúčelové využití těchto budov (vedle ubytovacích jednotek např. dětská skupina, zdravotní zařízení, podnikatelské aktivity, pobočka Úřadu MČ, apod.). 

Chceme konstruktivně spolupracovat s Městskou policií při snižování všech typů kriminality.

Jsme pro minimalizaci počtu heren a jiných aktivit v oblasti hazardu.

11. ZAPOJENÍ OBČANŮ DO ŽIVOTA OBCE

Neziskové organizace, společenství vlastníků a bytová družstva mohou příznivě ovlivňovat rozvoj Jižního Města, proto jim nabídneme možnost aktivnějšího zapojení do správy obce a podpoříme jejich aktivity vedoucí ke zkvalitnění života v naší městské části.

Chceme prosadit interaktivní portál pro sdílení know-how SVJ a BD.

SVJ a BD zapojíme do řešení problémů parkování.

Zástupci STANu
v komisích

R. Soukupová - k. sociální a zdravotní
B. Janečková - k. pro výchovu a vzděl., finanční komise, bytová komise
L. Kmoch - bytová komise, k. pro správu majetku
R. Bureš - finanční komise
A. Malínská - k. kulturní

KOMISE A JEJICH PRÁCE

Chcete vědět, o čem jednotlivé komise jednají?
Podívejte se na ZÁPISY.

 

Volby do Zastupitelstva
MČ Praha 11

Účast na volbách do Zastupitelstva MČ Praha 11 byla 44,35 % oprávněných voličů.

Bylo zvoleno 45 zastupitelů.
Zvolení členové zastupitelstva.

Volební noviny TOP 09 a STANu  najdete ZDE.

KONTAKTY

 STAN Praha 11

praha11@stanez. cz

www.facebook.com/stanpraha11

ODKAZY

STAN (Starostové a Nezávislí)
www.starostove-nezavisli.cz

Městská část Praha 11
www.praha11.cz